Skip to content

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 8

6 miesięcy ago

406 words

U 28 pacjentów majaczenie rozwinęło się w 32% tydzień po operacji. Pacjenci z delirium byli ponad 10 razy bardziej prawdopodobni niż pacjenci bez majaczenia, by mieć upośledzoną pamięć i funkcje wykonawcze.37 Ocenialiśmy funkcję poznawczą przed operacją i średnio pięć razy w ciągu roku po operacji, co pozwala nam dokładnie modelować przebieg funkcji poznawczych i porównywać…

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 7

6 miesięcy ago

27 words

Analizy wrażliwości Analiza wrażliwości z dokładnym dopasowaniem do wyjściowego wyniku MMSE daje podobne wyniki (Figura 2B). Dłuższy czas trwania delirium (.3 dni vs. <3 dni) wiąże się ze znacznie większym spadkiem wyniku bezpośrednio po operacji i wolniejszym powrotem w ciągu 1-letniego okresu pooperacyjnego (ryc. 2C).

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 6

6 miesięcy ago

157 words

Wyniki analizy wrażliwości na czas trwania delirium. Wykreślone krzywe i prążki wskazujące 95% przedziały ufności odzwierciedlają przewidywane wartości oparte na oszacowaniach parametrów z modelu regresji efektów mieszanych, które obejmowały dostosowanie do wieku, płci, poziomu wykształcenia, rasy lub grupy etnicznej, szpitala, obecności lub nieobecności w historii udaru lub przejściowy atak niedokrwienny, wynik na wskaźniku współwystępowania Charlson,…

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 5

6 miesięcy ago

415 words

Stwierdzono stosunek częstości 0,79 (95% CI, 0,68 do 0,91, P = 0,001), co odpowiada względnemu zmniejszeniu ryzyka o 21% na korzyść badań przesiewowych. Bezwzględna różnica w śmiertelności wynosiła 0,10 zgonów na 1000 osobolat lub 1,07 zgonów na 1000 losowo wybranych mężczyzn. Po skorygowaniu błędu selekcji i niezgodności, skorygowany współczynnik szybkości wynoszący 0,71 (95% CI, 0,58…

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 4

6 miesięcy ago

444 words

Rekrutacja w badaniu ERSPC została zakończona do 2003 r. W ośrodkach uwzględnionych w analizie śmiertelności, w związku z czym liczba osób pozostała prawie niezmieniona od czasu pierwszej analizy śmiertelności1 (w sumie 182 160 mężczyzn, z czego 162 388 w wieku podstawowym) grupa) (rysunek 1). W ciągu dodatkowych 2 lat obserwacji kontynuowano badania przesiewowe w Holandii,…

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 3

6 miesięcy ago

398 words

Zastosowano analizę regresji Poissona w celu obliczenia wskaźników szybkości , które zostały dostosowane zgodnie z analizą wyników. Obliczyliśmy liczbę mężczyzn, którzy musieliby zostać zaproszeni (NNI) do poddania się badaniom przesiewowym, aby zapobiec jednej śmierci z powodu raka prostaty jako odwrotności absolutnego zmniejszenia ryzyka wśród mężczyzn, którzy przeszli randomizację i dla których obserwacja była ograniczona do…

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 2

6 miesięcy ago

249 words

Podstawowa grupa wiekowa mężczyzn w wieku od 55 do 69 lat w momencie włączenia została określona w protokole z badań w 1994 r. Badania przesiewowe przeprowadzono w odstępie 4 lat (2 lata w Szwecji). Głównym testem przesiewowym był pomiar poziomu PSA w surowicy za pomocą testu Tandem-R / Tandem-E / Access (Hybritech). Pozytywny wynik testu,…

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji

6 miesięcy ago

478 words

Kilka badań oceniających wpływ testów antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) na śmiertelność z powodu raka gruczołu krokowego wykazało sprzeczne wyniki. Zaktualizowaliśmy śmiertelność z powodu raka gruczołu krokowego w Europejskim z randomizowanym badaniu przesiewowym w kierunku raka prostaty z dodatkowymi 2-letnimi okresami obserwacji. Metody W badaniu wzięło udział 182,160 mężczyzn w wieku od 50 do 74…

Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku miejscowego raka prostaty AD 2

6 miesięcy ago

412 words

Randomizowane badanie porównujące radioterapię z obserwacją, również wśród mężczyzn, którzy otrzymali diagnozę, zanim badania PSA stały się rozpowszechnione, nie wykazało znaczących różnic w śmiertelności przez co najmniej 16 lat. W erze testów PSA obserwacyjne badanie wykazało wysoką 10 – wskaźnik przeżywalności u mężczyzn leczonych zachowawczo.8 Pomimo doskonałego długoterminowego, swoistego dla choroby przeżycia z obserwacją, ta…