Skip to content

Tag: lipanthyl supra 215

Bakteriofag ten zastosowany w Australii dawal dobre wyniki leczenia

3 tygodnie ago

174 words

W Danii ustalono cztery typy pałeczki duru brzusznego, za pomocą bakteriofaga, co – jak widzimy – nadaje bakteriofagom nawet znaczenie diagnostyczne. Znalazł się jednak jeden chory na dur brzuszny, na którego żaden ze znanych w Danii bakteriofagów nie działał. Po dokładnym zbadaniu tej sprawy okazało się, że chory zaraził się od nosiciela zarazka duru brzusznego,…

luk dloniowy gleboki

3 tygodnie ago

180 words

Analizując bliżej unaczynienie ręki stwierdzamy, że podczas gdy po stronie grzbietowej widnieje tylko jedna – sieć grzbietowa nadgarstka (rete carpi dorsale), to po stronie dłoniowej istnieją dwie sieci, komunikujące się z sobą, i ułożone na dwóch różnych poziomach: powierzchownym i głębokim. Obydwie sieci dłoniowe są częściowo skanalizowane większymi kolektorami, nadającymi sieciom postać tzw. Łuków dłoniowych…

sródrecza grzbietowe

3 tygodnie ago

230 words

Należy więc tu wymienić: – tt. śródręcza grzbietowe, -tt. śródręcza dłoniowe powierzchowne i tt. śródręcza dłoniowe głębokie. Ze swej strony każdą z tt.

Tetnice zoladkowe

4 tygodnie ago

152 words

Po oddaniu tych gałęzi t. śledzionowa przechodzi na krzywiznę większą żołądka, daje tutaj kilka tt. żołądkowych krótkich (aa. gastricae breres), zespalających się z odgałęzieniami t. żołądkowej lewej i wreszcie, już jako – t.

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 7

4 tygodnie ago

27 words

Analizy wrażliwości Analiza wrażliwości z dokładnym dopasowaniem do wyjściowego wyniku MMSE daje podobne wyniki (Figura 2B). Dłuższy czas trwania delirium (.3 dni vs. <3 dni) wiąże się ze znacznie większym spadkiem wyniku bezpośrednio po operacji i wolniejszym powrotem w ciągu 1-letniego okresu pooperacyjnego (ryc. 2C).

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 6

4 tygodnie ago

157 words

Wyniki analizy wrażliwości na czas trwania delirium. Wykreślone krzywe i prążki wskazujące 95% przedziały ufności odzwierciedlają przewidywane wartości oparte na oszacowaniach parametrów z modelu regresji efektów mieszanych, które obejmowały dostosowanie do wieku, płci, poziomu wykształcenia, rasy lub grupy etnicznej, szpitala, obecności lub nieobecności w historii udaru lub przejściowy atak niedokrwienny, wynik na wskaźniku współwystępowania Charlson,…

Śmiertelność w chorobie raka gruczołu krokowego po 11 latach obserwacji AD 8

1 miesiąc ago

512 words

Efekt badania przesiewowego zależy od częstości występowania nowotworów, które można wyleczyć za pomocą badań przesiewowych, które mogą różnić się w zależności od ośrodka z powodu różnic w procedurach skriningowych i ryzyka. Jednak efekt przesiewowy może być również osłabiony przez zanieczyszczenie (tj. Osoby w grupie kontrolnej, które przeszły badanie przesiewowe). W porównaniu z całym badaniem ERSPC,…

Randomizowane badanie Tiomektomii w miastenii Gravis ad 5

1 miesiąc ago

331 words

Innymi drugorzędowymi wynikami były: ocena aktywności w codziennym życiu wg skali Myasthenia Gravis (w skali od 0 do 24, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę, zmniejszenie o 2 punkty koreluje z poprawionym stanem klinicznym), 16,17 odsetek uczestników, którzy osiągnęli stan minimalnej manifestacji i stosowanie immunosupresyjnych immunoglobulin, wymiana osocza i dożylna immunoglobulina. Monitorowanie laboratoryjne obejmowało…

Rytuksymab i dożylna immunoglobina globulinowa w celu złagodzenia wrażliwości podczas transplantacji nerek ad 6

1 miesiąc ago

42 words

Ludzkie przeciwciała antychimeryczne nie rozwijały się u żadnego pacjenta podczas badania. Poziomy przeciwciał reagujących z panelem były znacząco zmniejszone po leczeniu dożylną immunoglobuliną i rytuksymabem (77 . 19% przed pierwszą infuzją dożylnej immunoglobuliny, w porównaniu z 44 . 30% po drugiej infuzji, P <0,001) (Figura 1). Przeprowadzono krzyżowe dopasowanie do cytometrii przepływowej komórek T na…