Skip to content

Tag: szampon renovastin

BAKTERIOFAGI

7 miesięcy ago

152 words

BAKTERIOFAGI W ostatnich latach w zagadnieniu ochrony ustroju przed zakażeniem wyłonił się jeszcze dodatkowy czynnik w postaci tak zwanych bakteriofagów. Bakteriofagi są to istoty przesączalne z grupy wirusów, pasożytujące na bakteriach i widzieć j e można pod mikroskopem elektronowym. W zwykłym mikroskopie bakteriofag nie jest widoczny. Wygląd ich w trzydziestopięciotysięcznym powiększeniu jest podobny do kijanek…

Bakteriofagi

7 miesięcy ago

164 words

Bakteriofagi znajdują się w obfitości w kale zwierząt i ludzi, skąd przedostają się do wód ściekowych i niszczą tam rozmaite zarazki. Zwierzęta żerujące przy brzegach portów zawierają w sobie znaczne ilości bakteriofagów. Wszędzie, gdzie znajdują się bakterie, znajdujemy również bakteriofagi. Działanie bakteriofagów można stwierdzić zarówno w hodowlach zarazków na pożywkach płynnych, jak i na pożywkach…

zwiekszenie dlugosci omawianej tetnicy

7 miesięcy ago

242 words

U wielu ssaków t. nasienna wewn. zanim osiągnie jądro ulega sfałdowaniu, polegającemu na wytworzeniu licznych -pętli(ansae), które, oczywiście, wpływają na zwiększenie długości omawianej tętnicy. Utworzenie tak wielkich oporów dla krwi, udającej się do jądra, jest sprawą domagającą się wyjaśnienia. U samic t.

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 9

7 miesięcy ago

432 words

Niższy poziom funkcji poznawczych na początku w grupie z delirium pooperacyjnym, w porównaniu z grupą bez delirium, mógł być związany z większym obciążeniem wcześniej istniejącej choroby, która nie została w pełni uwzględniona w naszych modelach wielozmiennych. Pooperacyjny spadek poznawczy u pacjentów z delirium może być kontynuacją trajektorii spadkowej, która rozpoczęła się przed operacją. [47] Ponieważ…

Trajektorie poznawcze po pooperacyjnym delirium AD 6

7 miesięcy ago

157 words

Wyniki analizy wrażliwości na czas trwania delirium. Wykreślone krzywe i prążki wskazujące 95% przedziały ufności odzwierciedlają przewidywane wartości oparte na oszacowaniach parametrów z modelu regresji efektów mieszanych, które obejmowały dostosowanie do wieku, płci, poziomu wykształcenia, rasy lub grupy etnicznej, szpitala, obecności lub nieobecności w historii udaru lub przejściowy atak niedokrwienny, wynik na wskaźniku współwystępowania Charlson,…